CD teksty

CD I

J.S.Bach
Oratorium Wielkanocne BWV 249

chór:
Kommt, eilet und laufet, ihr flüchtigen Füße
Chodź, pośpiesz się, biegnij szybkim krokiem
Erreichet die Höhle, die Jesum bedeckt!
Wskaż grotę , która skrywała Jezusa!
Duet (tenor, bas):
Lachen und Scherzen
Śmiech i radość
Begleitet die Herzen,
Towarzyszy naszym sercom
Denn unser Heil ist auferweckt.
Ponieważ na Zbawiciel powstał z martwych.
Kommt eilet und laufet…

J.S.Bach
Oratorium na Boże Narodzenie BWV 248

chorał i recytatyw basowy:
B. Immanuel, o süßes Wort!
Emmanuel, o słodkie Imię!
Mein Jesus heißt mein Hort,
Mój Jezus zwie się moim Pasterzem,
Mein Jesus heißt mein Leben.
Mój Jezus zwie się moim życiem,
Mein Jesus hat sich mir ergeben,
Mój Jezus został mi podarowany,
Mein Jesus soll mir immerfort
Mój Jezus niech będzie zawsze
Vor meinen Augen schweben.
Przed mymi oczami.
Mein Jesus heißet meine Lust,
Mój Jezus zwie się moim pragnieniem
Mein Jesus labet Herz und Brust.
Mój Jezus orzeźwia serce i pierś.
S. Jesu, du mein liebstes Leben,
Jezu, Tyś moim najdroższym życiem,
B. Komm! Ich will dich mit Lust umfassen,
Przyjdź! Z radością Cię obejmę
S. Meiner Seelen Bräutigam,
Mojej duszy Oblubieńcem,
B. Mein Herze soll dich nimmer lassen,
Moje serce nigdy Cię nie porzuci,
S. Der du dich vor mich gegeben
Ktoryś wydał się za mnie
B. Ach! So nimm mich zu dir!
Ach! Zabierz mnie do siebie!
S. An des bittern Kreuzes Stamm!
Na gorzkim drzewie krzyża!
B. Auch in dem Sterben sollst du mir
Bowiem nawet w umieraniu , dla mnie
Das Allerliebste sein;
Najmilszym będzięsz;
In Not, Gefahr und Ungemach
W cierpieniu, trwogą osaczony
Seh ich dir sehnlichst nach.
Wciąż będę za Tobą tęsknił.
Was jagte mir zuletzt der Tod für Grauen ein?
Czy więc śmierć może mnie przerazić?
Mein Jesus! Wenn ich sterbe,
Mój Jezu! Gdy umierać będę
So weiß ich, dass ich nicht verderbe.
To wiem, że nie przepadnę,
Dein Name steht in mir geschrieben,
Twoje Imię jest we mnie wpisane,
Der hat des Todes Furcht vertrieben.
Ono śmierci trwogę zniweczy.

chór:
Ehre sei dir, Gott, gesungen,
Chwała niech Tobie, Boże, będzie wyśpiewana
Dir sei Lob und Dank bereit.
Tobie cześć i dzięki niech będą wzniesione.
Dich erhebet alle Welt,
Ciebie wywyższa cały świat,
Weil dir unser Wohl gefällt,
Gdyż nas szczęściem obdarzasz,
Weil anheut
Ponieważ dzisiaj
Unser aller Wunsch gelungen,
Nasze wszystkie pragnienia się spełniły,
Weil uns dein Segen so herrlich erfreut. 
Gdy nas swą Łaską tak serdecznie uradowałeś.

aria tenorowa:
Ich will nur dir zu Ehren leben,
Chcę tylko dla Twej chwały żyć,
Mein Heiland, gib mir Kraft und Mut,
Mój Zbawicielu, daj mi moc i odwagę,
Dass es mein Herz recht eifrig tut!
By moje serce czyniło to z zapałem!
Stärke mich,
Umocnij mnie,
Deine Gnade würdiglich
Bym Twojej łaski godny
Und mit Danken zu erheben!
Dziękczynienie wzniósł!

J.S.Bach, Kantata BWV 65
chór:
Sie werden aus Saba alle kommen
Wszyscy oni przybedą z Saby
Gold und Weihrauch bringen
Złoto i kadzidło niosąc
und des Herren Lob verkündigen.
i Pana Chwałę rozgłaszając.

J.S.Bach, Kantata BWV 82

aria:
Ich freue mich auf meinen Tod,
Raduję się na mą śmierć.

Ach, hätt er sich schon eingefunden.
Ach, chciałbym ją już napotkać.
Da entkomm ich aller Not,
Śmierć wyratuje mnie od wszelkiej biedy,
Die mich noch auf der Welt gebunden.
Którą mnie teraz świat chce spętać.

J.S. Bach, Oratorium na Wniebowstąpienie Pańskie BWV 11
chór:
Wenn soll es doch geschehen
Kiedyż się to stanie, 
Wann kömmt die liebe Zeit,
Kiedy nadejdzie ten upragniony czas,
Dass ich ihn werde sehen,
Gdy będę Go mógł ujrzeć
In seiner Herrlichkeit?
w Jego chwale?
Du Tag, wann wirst du sein,
O dniu, kiedy nadejdziesz?
Dass wir den Heiland grüßen,
Kiedy naszego Zbawiciela uściśniemy,
Dass wir den Heiland küssen?
Kiedy naszego Zbawiciela ucałujemy?
Komm, stelle dich doch ein!
Przyjdź, stań się już!

J.S.Bach, Kantata BWV 182
Chór:
Himmelsk
önig sei wilkommen
Królu Niebios, bądź pozdrowiony.

Lass auch uns dein Zion sein!
Daj nam Twym Syjonem być!
Komm herein,
Przyjdź do nas!
Du hast uns das Herz genommen.
Ty już nasze serca wziąłęś
Himmelskönig sei wilkommen
Królu Niebios, bądź pozdrowiony!
Lass auch uns dein Zion sein!
Daj nam Twym Syjonem być!

G.Ph.Telemann, Kantata  TWV 1:364
recytatyw i aria:
Er rung die heilgen Hände
aus uberhäuchten Schmerz
Złożył swoje święte dłonie w przemożnym bólu
Die Augen schlug er himmelwarts,
Oczy wzniósł ku niebu,
Und das der Vater ihm nur etwas Labsal sende,
Ażeby Ojciec zesłał mu choćby pokrzepienie,

So hub er seine Stimm empor,
Następnie, wznosząc głos swój
Und bracht ihn dies Gebet, mit heisen Seufzer vor:
odmawiał tę modlitwę, z gorącymi westchnieniami:
aria:
Mein Vater, wenn dir’s wohlgefällt
Mój ojcze, jeśli chcesz
So lass den Kelch jetzt von mir gehen
to zabierz ten Kielich ode mnie
Mein Schmerz ist unerträglich groβ,
Mój ból jest nieznośnie ogromny,
Drum reiβ mich von demselben los,
Więc oderwij mnie od niego,
Jedoch, dir sei es hrein gestellt
Jednak, to zależy od Ciebie
Dein Wille soll allein, allein geschehen.
Twoja wola niech jedynie się spełni.
aria:
Kommet her, kommet her Ihr Menschenkinder

Przyjdźcie tu, przyjdźcie tu ludzkie dzieci
Kommet her verstockte Sünder
Przyjdźcie tutaj, zatwardziali grzesznicy
Sieht, was Jesus für euch tut.
Spójrzcie, co Jezus dla was uczynił.
Ach! Ich stelle mich die Schulden raüben,
Ach! Jeśli przyznam się do winy
muss mich auch dein Schmerz befreien,
musi mnie Twój ból uwolnić
von der heiβen Höllen glut.
od palącego ognia piekła.

J.S.Bach, Kantata BWV 10
chór:
Meine Seel erhebt den Herren,
Moja dusza wielbi Pana

Und mein Geist freuet sich Gottes, meines Heilandes;
I  mój duch rozradował się w Bogu, moim Zbawicielu,
Denn er hat seine elende Magd angesehen.
Gdyż na uniżoność służebnicy swojej wejrzał,
Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskind.
Spójrz, odtąd zwać mnie będą  błogosławioną wszystkie pokolenia.
aria:

Gewaltige stößt Gott vom Stuhl
Potężnych strąca Bóg z tronu,
Hinunter in den Schwefelpfuhl;
W dół, do ognia piekielnego
Die Niedern pflegt Gott zu erhöhen,
Pokornych wznosi Bóg do góry
Dass sie wie Stern am Himmel stehen.
By tak jak gwiazdy na niebie jaśnieli.
Die Reichen lässt Gott bloß und leer,
Bogatych pozostawia Bóg nagimi i pustymi
Die Hungrigen füllt er mit Gaben,
Głodnych napełnia dobrami
Stets Reichtum und die Fülle haben.
Zaznają bogactwa i pełnej obfitości.

J.S.Bach,
Oratorium Wielkanocne BWV 249  

chór finałowy:
Preis und Dank
Chwała i dziękczynienie
Bleibe, Herr, dein Lobgesang!
Niech zabrzmi Panu piesń chwały!
Höll und Teufel sind bezwungen,
Piekło i  szatan są pokonane
Ihre Pforten sind zerstört.
Jego  bramy zostały zniszczone
Jauchzet, ihr erlösten Zungen,
Krzyczcie z radości  wybawionymi językami
Daß man es im Himmel hört.
Aż pod samo niebo:
Eröffnet, ihr Himmel, die prächtigen Bogen,
Otwórzcie  Niebiosa wasze triumfalne łuki
Der Löwe von Juda kommt siegend gezogen!
Lew Judy zwycięski, wkracza pełen chwały!

opracowanie: Agnieszka Żarska

CD II

G.F.Haendel Oratorium "Saul"

aria Jonatana:

Birth and fortune I despise!
Urodzeniem i majątkiem pogardzam!
From virtue let my friendship rise.
Ze względu na cnotę niech rośnie ma przyjaźń.
(do Davida)
No titles proud thy stem adorn,
Żadne dumne tytuły cię niech nie zdobią,
Yet born of God is nobly born,
Gdyż narodzony z Boga  jest szlachetnie urodzony,
And of His gifts so rich thy store,
A Jego szczodre dary sprawiają,
That Ophir to thy wealth is poor.
Że złoto Ofiru, w porównianiu z tym bogactwem, jest niczym.
Birth and fortune. . . da capo

aria Saula:
A serpent, in my bosom warm'd,
Wąż, wyhodowany na własnym łonie,
Would sting me to the heart:
Może ukąsić mnie w samo serce:
But of his venom soon disarm'd,
Lecz pozbawiony wkrótce jadu,
Himself shall feel the smart.
Sam poczuje piekący ból.
Ambitious boy! Now learn what danger
Przemądrzały smarkacz!
Teraz dowie się,
jak to jest niebiezpiecznie

It is to rouse a monarch's anger!
wzbudzać monarszy gniew!
He throws his javelin. Exit David.
Rzuca włócznią. Dawid wychodzi.

aria Mikal:
Fell rage and black despair possess'd
Zapadła wściekłość i czarna rozpacz 
With horrid sway the monarch's breast;
Okropnie rozpanoszyła się w piersi monarchy;
When David with celestial fire
Lecz kiedy Dawid, w niebiańskim natchnieniu
Struck the sweet persuasive lyre:
Wydobywa słodkie dźwięki liry:
Soft gliding down his ravish'd ears,
Czarujące i delikatne dla uszu,
The healing sounds dispel his cares;
Uzdrawiające dźwięki rozwiewają jego obawy;
Despair and rage at once are gone,
Rozpacz i wściekłość natychmiast znikają,
And peace and hope resume the throne.
A pokój i nadzieja go ogarnia.

Duet Mikal i Dawida:

At persecution I can laugh;
Z prześladowań sobie kpię;
No fear my soul can move,
Żadna trwoga mej duszy nie ogarnie
In God's protection safe,
Gdyż chroniony jestem przez Boga
And blest in Michal's love.
i błogosławiony miłością Mikal.
Mikal
Ah, dearest youth, for thee I fear!
Ach, mój najdroższy młodzieńcze,
Lecz ja się o ciebie boję!

Fly, begone, for death is near!
Uciekaj! Znikaj, bo śmierć jest blisko!
Dawid
Fear not, lovely fair, for me
Nie lekaj się, piękna, o mnie
Death, where thou art, cannot be;
Śmierć, tam gdzie ty jesteś, nie istnieje,
Smile, and danger is no more.
Uśmiechnij się, a niebezpieczeństwo zniknie.
Mikal
Fly, or death is at the door!
Uciekaj! Albo niebezpieczeństwo cię zaskoczy!
See, the murd'rous band comes on!
Widzisz, mordercza zgraja już nadchodzi!
Stay no longer, fly, begone!
Nie zwlekaj! Uciekaj! Znikaj!

aria Dawida:

Impious wretch, of race accurst!
O nędzny świętokradco, z przeklętego rodu,
And of all that race the worst!
Najgorszego ze wszystkich!
How hast thou dar'd to lift thy sword
Jak śmiałeś podnieść swój miecz
Again th'anointed of the Lord?
Przeciwko temu, który został namaszczony przez Boga?
(To one of his attendants, who kills the Amalekite.)
(do jednego ze swych sług, który zabija Amalekitę)
Fall on him, smite him, let him die!
Rzuć się na niego, zadaj mu cios, nich umiera!
On thy own head thy blood will lie;
Niech jego głowa we krwi się skąpie,
Since thy own mouth has testified,
Gdyż własnymi słowami zeznał,
By thee the Lord's anointed died.
Że jest sprawcą śmierci namaszczonego przez Boga.

Chór Izraelitów:
Gird on thy sword, thou man of might,
Przepasz swój miecz, wielki mocarzu,
Pursue thy wonted fame:
Podążaj za sławą:
Go on, be prosperous in fight,
Idź, niech ci się w walce powodzi,
Retrieve the Hebrew name!
Odzyskaj dobre imię Hebrajczyków!
Thy strong right hand, with terror armed,
Twa silna dłoń,  grozę niosąca
Shall thy obdurate foes dismay;
Zatrwoży twych odwiecznych wrogów;
While others, by thy virtue charm'd,
A inni, oczarowani twą cnotą,
Shall crowd to own thy righteous sway.
Zgromadzą się tłumnie, aby uznać twą prawowitą władzę.

tłumaczenie: Anetta Michałczak, konsultacja: Agnieszka Żarska 


 


 


chor
loader